UTVÄRDERING

Utvärderingar kan ha olika syften och designas och genomförs därför utifrån varje enskilt uppdrag. Jag har närmare 20 års erfarenhet av utvärderingsarbete, främst lärande utvärdering/följeforskning men även utvärdering med fokus på långsiktiga resultat och effekter.

Utvärderingsarbetet utgår dels från forskningsbaserade teorier om förutsättningar för hållbarhet (långsiktiga effekter) och dels från projektets/utvecklingsarbetets egna förändringsteorier.

Jag är väl förtrogen med de krav som Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ställer på projekt när det gäller integrering av horisontella principer/kriterier och har såväl praktisk som teoretisk kunskap för att utvärdera och stödja sådant arbete. Exempel på uppdrag är som expert i ESI-support, ett stöd till ESF-finansierade projekt och som utvärderare och strategiskt stöd i ett flertal regioner/län när det gäller Jämställd regional tillväxt och hållbarhetsintegrering. Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna liksom Sveriges kommuner och regioner (SKR) är andra exempel på uppdragsgivare.

Mitt arbete kännetecknas av ett interaktivt förhållningssätt vilket innebär ett nära samspel med olika intressenter i utvecklingsarbeten och projekt. I detta ligger ett fokus på gemensam kunskapsbildning och lärande kring uppnådda resultat och effekter samt om vilka insatser och metoder som fungerar/inte fungerar i praktiken.