Forskning

Mitt forskningsintresse berör främst förutsättningar för hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i politiskt styrda verksamheter. Min doktorsavhandling Makt och möjlighet att förändra? (2021) handlar om organisatoriska villkor som främjar eller begränsar systematiskt arbetsmiljöarbete i offentliga verksamheter. Resultaten visar att starka könsnormer försvårar det systematiska arbetsmiljöarbetet och att ett effektivt arbetsmiljöarbete främjas av könsmedvetna och jämställda arbetssätt samt organisatorisk förändringskompetens. En sammanfattning och avhandlingens kappa (som är på svenska) hittar du här.

Min licentiatavhandling från 2016; Att skapa drivkrafter för lärande och förändring handlar om ett annat förändrings- och utvecklingsarbete, nämligen arbete med jämställdhetsintegrering. Syftet med avhandlingen är att utifrån ett lärperspektiv studera och bidra med kunskap om jämställdhetsintegreringsarbete och dess förutsättningar i en kommun. En sammanfattning och studien i sin helhet hittar du här.

Tidigare forskning:

2017-2020 deltog jag i forskningsprojektet Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk för kommunal sektor (GAL) tillsammans med Annika Vänje. Forskningsprojektet som finansierades av AFA försäkring innebar ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Arbetsmiljöverket och två kommuner. Syftet var att identifiera organisatoriska villkor och förutsättningar för ledning, styrning och organisering som främjar god organisatorisk och social arbetsmiljö.

2014-2015 ingick jag i forskningsprojektet ”Jämställdhetsintegrering av offentliga verksamheter”, tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Susanne Andersson, Örebro universitet. Projektet som hade en interaktiv ansats genomfördes i samverkan med ett nätverk av kommuner och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet finansierades av VINNOVA.

2008 – 2013 ingick jag i den grupp av forskare (Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Lennart Svensson) som följde regeringens och SKL:s satsning Program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ).

Mellan 2001 och 2006 deltog jag i ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet, ”Förståelseinriktat ledarskap och lärande”. Satsningen innebar att nätverk av kommuner utvecklade kunskap om skolan som lärande organisation tillsammans med forskare under aktionsforskningsliknade former. Vetenskaplig ledare var Hans-Åke Scherp, Kau.