BÖCKER

DEN LÄRANDE ORGANISATIONEN 2.0

Karin är medförfattare i boken om lärande organisation som gavs ut på Studentlitteratur 2018. Tillsammans med Susanne Andersson skriver hon om Lärande organisation med mottaglighet för innovation. Kapitlet bygger på interaktiva forskningsstudier tillsammans med ett antal kommuner som kommit långt i arbete med jämställdhetsintegrering.

Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga utmaningar för organisationer. Men tyvärr ser vi en negativ utveckling i dagens arbetsliv, med styr- och ledningssystem som tär på mänskliga resurser, där kompetens förslösas eller helt enkelt används på fel sätt. Den lärande organisationen 2.0 syftar till att lyfta fram möjliga alternativ till denna utveckling.

Exempel på teman som tas upp i boken är agila processer, expertsamhället, digitalt arbete, kreativitet, självorganisering, öppenhet för innovation, verksamhetsnära ledning och aktivitetsbaserade kontor. Det rör sig om vitt skilda fenomen som dock binds samman genom ett fokus på lärande och organisering för lärande.

Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv och lärande samt personal- och organisationsutveckling. Den vänder sig också till chefer på olika nivåer och i olika verksamheter. Boken kan även med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

LÄRANDE UTVÄRDERING GENOM FÖLJEFORSKNING

Karin är tillsammans med professor Lennart Svensson, Linköpings universitet, professor Göran Brulin, Tillväxtverket och Sven Jansson, utvärderingsansvarig på ESF-rådet redaktör och medförfattare i boken om lärande utvärdering som gavs ut på Studentlitteratur 2009.

Boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder.

I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit.

Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

Boken används vid ett flertal lärosäten i kurser om lärande utvärdering och finns även i engelsk utgåva.

ATT FÅNGA EFFEKTER AV PROGRAM OCH PROJEKT

Karin är tillsammans med professor Lennart Svensson, Linköpings universitet, professor Göran Brulin, Tillväxtverket och Sven Jansson, utvärderingsansvarig på ESF-rådet redaktör och medförfattare i boken om att fånga effekter av program och projekt.

Stora projekt som finansieras av EU utvärderas alltid. Men är dessa utvärderingar rättvisande? Letar man efter de verkliga och hållbara effekterna? Att fånga effekter av stora projekt är en svår uppgift. Inte minst beror det på att verkningarna kan vara av många olika slag- oväntade, icke avsedda, överraskande, dolda och ibland utanför målområdet. Det gör det inte mindre angeläget: dessa effekter kan vara viktigare än de planerade, avsedda och förväntade.

I denna bok beskrivs resultatet av ett flertal analyser av utvecklingsarbete i stora projekt och program – i organisationer, på regional nivå, i nationella program med mera. Slutsatserna dras från teoretiska analyser samt från en lång rad empiriska studier.

Boken vänder sig till forskare, regionalt utvecklingsansvariga och myndighetsföreträdare. Den kan användas i utbildning av olika slag – inom flera områden i högskolan och till projektledare, utvärderare, följeforskare, finansiärer samt projektägare.

Boken finns även i engelsk utgåva.

JÄMSTÄLLDHET I VERKSAMHETS­UTVECKLING

Karin är medförfattare i boken om jämställdhet i verksamhetsutveckling som gavs ut på Studentlitteratur 2011. Boken bygger på forskning och erfarenheter från arbete med jämställdhetsintegrering, främst inom ramen för Program för hållbar Jämställdhet. Programmet finansierades av regeringen och genomfördes av Sveriges kommuner och landsting mellan 2008 och 2013. I boken medverkar forskare, verksamhetsutvecklare och programansvariga.

Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man tillväga? I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad på ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor – inom bland annat skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård.

Boken används som kurslitteratur inom högskoleutbildningar i t.ex. genusvetenskap, stadsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personalutbildningar. Den vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet.

Boken finns även i engelsk utgåva.

DIDAKTIK FÖR YRKESLÄRARE

Karin är medförfattare i boken ”Didaktik för yrkeslärare” som gavs ut på Studentlitteratur 2009. Hon skriver tillsammans med Kjerstin Larsson och Lennart Svensson om ”Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang”.

”En krets av nationellt och internationellt kända författare har skrivit bokens kapitel. Innehållet bidrar till att lärare, studerande och yrkesrepresentanter förstår skillnaden mellan allmän skoldidaktik och yrkesinriktad didaktik. Genom att läsa boken får vi nu möjlighet att arbeta målmedvetet med de speciella utmaningar för lärande i arbetslivet som är så betydelsefulla för såväl verksamheterna som för dagens och morgondagens medarbetare.” Knut Illeris, Professor i livslang laering, Danmarks Paedagogiske Universitetsskole.

Boken vänder sig till studenter som läser till lärare i gymnasieskolans yrkesprogram och lärlingsutbildningar. Den är också lämplig som litteratur i fortbildningskurser för verksamma lärare inom dessa skolformer.

HÅLL I OCH HÅLL UT

Karin är medförfattare i boken ”Håll i och håll ut!” som handlar om erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting.

Boken gavs ut 2014 avSveriges Kommuner och Landsting, SKL (nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR). Karin var tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Lennart Svensson följeforskare av Program för Hållbar Jämställdhet, en satsning som SKL genomförde mellan 2008 och 2013, på uppdrag av regeringen. I boken berättas hur det gått, vad som krävs för att lyckas och vilka hinder som finns på vägen. I reportageform möter du elever, brukare, besökare och andra invånare som tar del av jämställd service.

Boken, som är gratis, kan beställas från SKR eller laddas ner här.