Utvärdering

larande

Utvärderingar kan ha olika syften och designas och genomförs därför utifrån varje enskilt uppdrag. Jag har mer än 15 års erfarenhet av utvärderingsarbete, främst lärande utvärdering/följeforskning men även utvärdering med fokus på resultat och effekter.

Utvärderingsarbetet utgår dels från forskningsbaserade teorier om förutsättningar för hållbarhet (långsiktiga effekter) och dels från projektets egna förändringsteorier.

Jag är väl förtrogen med de krav som Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ställer på projekt när det gäller integrering av horisontella principer/kriterier och har såväl praktisk som teoretisk kunskap för att utvärdera och stödja sådant arbete. Exempel på uppdrag är som expert i ESI-support, ett stöd till ESF-finansierade projekt och som utvärderare och strategiskt stöd i tre regioner/län när det gäller Jämställd regional tillväxt.

Mitt arbete kännetecknas av ett interaktivt förhållningssätt vilket innebär ett nära samspel med olika intressenter i projektet. I detta ligger ett fokus på gemensam kunskapsbildning och lärande kring uppnådda resultat och effekter samt om vilka insatser och metoder som fungerar/inte fungerar i praktiken.

Kontakt

Karin Sjöberg
 Forssberg
UTVÄRDERING | FORSKNING | UTVECKLING

+46 (0)73-724 90 08
karin@mirakadviser.se
Nybergsgatan 8, 733 36 Sala