Redaktörsarbete

Behöver ni hjälp med att hålla ihop processen kring en antologi? Jag hjälper gärna till!

Jag har erfarenhet av redaktörsarbete, som redaktör och redaktörsassistent i antologier, med många författare involverade. Arbetet med böckerna har gett mig goda kontakter med översättare och förlag.

Exempel på redaktörsuppdrag:

  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2009)Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2009)Learning Through Ongoing Evaluation. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2013)Att fånga effekter av program och projekt. Lund: Studentlitteratur
  • Svensson, Lennart; Brulin, Göran; Jansson, Sven & Sjöberg, Karin (red.) (2013)Capturing effects of projekts and programmes. Lund: Studentlitteratur

Exempel på uppdrag som redaktörsassistent:

  • Brulin, Göran & Svensson, Lennart (2011) Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund: Studentlitteratur
  • Lakemond, Nicolette & Tell, Fredrik (2016) Öppen innovation – i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur
  • Tell, F.; Berggren, C.; Brusoni, S. & Van de Ven, A. (2017) Managing knowledge integration across boundaries. Oxford University Press

Läs mer

Jämställdhet

att-skapa-drivkrafter-for-larande-forandring-mirak-karin

Jag erbjuder stöd i arbete med jämställdhetsfrågor. Det kan handla om jämställdhetsintegrering eller jämställdhetsarbete utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Uppdragen skräddarsys utifrån era behov och förutsättningar. Jag bidrar gärna i en process som ökar möjligheterna för att era målsättningar blir levande och åtgärderna aktiva så som Diskrimineringslagen föreskriver. Delaktighet, gemensam reflektion och analys kännetecknar en sådan process.

Jag har mångårig praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om förutsättningar för arbete med jämställdhetsintegrering, hur det kan organiseras och genomföras så att jämställdhet integreras och bidrar till verksamhetsförbättring, hälsa, kvalitet, tillväxt – beroende på sammanhang. Exempel på uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), enskilda kommuner, regioner exempelvis Region Västmanland, Region Örebro län, Region Gävleborg och Region Dalarna samt myndigheter som Länsstyrelserna, ESF-rådet och Arbetsmiljöverket.

Min lic-avhandling handlar om arbete med jämställdhetsintegrering: Att skapa drivkrafter för lärande och förändring. En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun. 

Jag var expert i ESI-support som innebar stöd till projekt och myndighet (Svenska ESF-rådet) när det gäller de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Utifrån mångårig praktisk erfarenhet och med teoretisk kunskap erbjuder jag stöd för hållbar verksamhetsutveckling. Det kan gälla projekt eller befintlig verksamhet. Uppdragen kan till exempel handla om att utveckla strategier och former för gemensamt lärande, att arbeta med jämställdhetsintegrering eller att få planer och dokument att ”bli levande”. I flera uppdrag har jag bidragit med strategiskt stöd till projektledare och strateger, t.ex. i samband med större kompetensutvecklingsinsatser eller i arbete med jämställdhetsintegrering.

Uppdragen kan beröra flera nivåer i ett program eller i en kommun, myndighet eller en enskild organisation. Reflekterande samtal och metoder för kartläggning och analys är några exempel från ”verktygslådan”. Arbetssättet är processtödjande och designas utifrån era behov och förutsättningar.

 

Läs mer

Forskning

Att-skapa-drivkrafter-for-larande-och-forendring-avhandling-COVER01_Sida_1

Mitt forskningsintresse berör främst förutsättningar för hållbart förändrings- och utvecklingsarbete i politiskt styrda verksamheter, med fokus på organisation. Min lic.avhandling från 2016 handlar om arbete med jämställdhetsintegrering: Att skapa drivkrafter för lärande och förändring. En studie om jämställdhetsintegrering och dess förutsättningar i en kommun. Studien utgår ifrån ett lärperspektiv som har sin grund i verksamhetsteori. En sammanfattning och studien i sin helhet hittar du här.

Jag fortsätter nu mina forskastudier och är från och med hösten 2017 doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där jag ingår i ett forskningsprojekt tillsammans med Annika Vänje: Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk för kommunal sektor (GAL). Projektet finansieras av AFA Försäkring och pågår 2017-2020. Syftet med projektet är att identifiera organisatoriska villkor och förutsättningar för ledning, styrning och organisering som främjar god organisatorisk och social arbetsmiljö för såväl kvinnor som män.

Projektet har en interaktiv ansats och är ett samarbete mellan två kommuner, Arbetsmiljöverket och oss forskare. Verksamheter i fokus är vård- och omsorgsförvaltningar (hemtjänst) och tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningar. Inom Arbetsmiljöverket är det främst inspektionsinsatser kring Organisatorisk och social arbetsmiljö som fokuseras. Projektet syftar till att skapa lärande inom och mellan de deltagande parterna. Målsättningen är att utveckla såväl praktiskt användbar som teoretiskt intressant kunskap om vilken betydelse kön och genus har i ovanstående verksamheters arbetsmiljöer. Ytterligare en målsättning är att förbättra arbetshälsan och indirekt bidra till verksamhetsutveckling

Bild på Karins bok lärande och skolutveckling

Tidigare forskning:

Mellan 2001 och 2006 deltog jag i ett forskningsprojekt (www.kau.se/pbs) vid Karlstads universitet, ”Förståelseinriktat ledarskap och lärande” (www.pbs.kau.se/FILL_projektet). Satsningen innebar att nätverk av kommuner utvecklade kunskap om skolan som lärande organisation tillsammans med forskare under aktionsforskningsliknade former. Vetenskaplig ledare var Hans-Åke Scherp, Kau.

2008 – 2013 ingick jag i den grupp av forskare (Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Lennart Svensson) som följde regeringens och SKL:s satsning Program för Hållbar Jämställdhet (HÅJ).

2014 – 2015 ingick jag i forskningsprojektet ”Jämställdhetsintegrering av offentliga verksamheter”, tillsammans med Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm och Susanne Andersson, Örebro universitet. Projektet som hade en interaktiv ansats genomfördes i samverkan med ett nätverk av kommuner och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Projektet finansierades av VINNOVA.

Läs mer

Utvärdering

larande

Utvärderingar kan ha olika syften och designas och genomförs därför utifrån varje enskilt uppdrag. Jag har mer än 15 års erfarenhet av utvärderingsarbete, främst lärande utvärdering/följeforskning men även utvärdering med fokus på resultat och effekter.

Utvärderingsarbetet utgår dels från forskningsbaserade teorier om förutsättningar för hållbarhet (långsiktiga effekter) och dels från projektets egna förändringsteorier.

Jag är väl förtrogen med de krav som Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ställer på projekt när det gäller integrering av horisontella principer/kriterier och har såväl praktisk som teoretisk kunskap för att utvärdera och stödja sådant arbete. Exempel på uppdrag är som expert i ESI-support, ett stöd till ESF-finansierade projekt och som utvärderare och strategiskt stöd i tre regioner/län när det gäller Jämställd regional tillväxt.

Mitt arbete kännetecknas av ett interaktivt förhållningssätt vilket innebär ett nära samspel med olika intressenter i projektet. I detta ligger ett fokus på gemensam kunskapsbildning och lärande kring uppnådda resultat och effekter samt om vilka insatser och metoder som fungerar/inte fungerar i praktiken.

Läs mer

Kontakt

Karin Sjöberg
 Forssberg
UTVÄRDERING | FORSKNING | UTVECKLING

+46 (0)73-724 90 08
karin@mirakadviser.se
Nybergsgatan 8, 733 36 Sala